Жүктөө

  • COVID-19 (Кытай) CN MO (версия номери 4.0 20200511) _кысылган
  • COVID-19 (Англисче) AGBEUUSAU (версия номери 5.0 20200511) _кысылган
  • COVID-19 (француз) FREUCA (версия номери 4.0 20200511) _кысылган
  • COVID-19 (италиялык) ITEU (версия номери 4.0 20200511) _кысылган
  • COVID-19 (Португалча) PTBRAOMZ (версия номери 4.0 20200511) _кысылган
  • COVID-19 (орусча) РУКАБЮА (версия номери 4.0 20200511) _кысылган
  • COVID-19 (Испанча) ESEUARMX (версия номери 4.0 20200511) _кысылган
  • COVID-19 немис DEATBELU (версия номери 4.0 20200511) _кысылган
  • COVID-19 (Арабча) SAPKTRIN (версия номери 4.0 20200511) _кысылган